640x74

Tag: Debat Publik

Debat publik lidhur me draft-rregulloren për taksat komunale

Duke u bazuar  të nenit 68 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale të Kosovës Nr. 03/L-040,(“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008”), nenit 17, 18...