Bejtullah Sharku organizon Projektin “United and Different”

Një shoqëri gjithëpërfshirëse përcaktohet si një në të cilën të gjithë njerëzit ndihen të vlefshëm, dallimet ju respektohen dhe nevojat themelore të tyre plotësohen në mënyrë që ata të mund të jetojnë në dinjitet.

Një shoqëri integruese është një shoqëri ku të gjithë njerëzit njihen, pranohen dhe kanë ndjenjë të përkatësisë.

640x74

Projekti “United and Different” përmbledh idetë dhe aktivitetet ku të rinjtë të komuniteteve romë dhe serb do të mund të integrohen më lehtë dhe më efektivisht me shumicën e të rinjve kosovar në qytetin e Rahovecit.

Si për objektivat, kurs trajnimi do të paraqesë platformën e Rekomandimeve Enter! e miratuar nga Këshilli i Evropës dhe do të trajtoj problemet e të diskutoj zgjidhjet për pengesat ekzistuese rreth integrimit shoqëror në mesin e të rinjve.

Trajnimi do të mbahet gjatë datave 9-10 qershor në zyrat e SH-L Kosova në Rahovec, kështu ne kërkojmë liderë të rinj, vullnetarë dhe aktivistë të pasionuar që i përkasin komunitetit rom, serb dhe kosovar që të dërgojnë CV-të e tyre tek Bejtullah Sharku përmes postës elektronike; bejtullah.sharku@gmail.com

Ky organizim realizohet nga OJQ “Iniciativa Pozitive” dhe financohet nga Komuna e Rahovecit.
Projekti është aprovuar nga Këshilli i Evropës!

A socially inclusive society is defined as one where all people feel valued, their
differences are respected, and their basic needs are met so they can live in dignity.
A socially inclusive society is a society where all people are recognized and accepted
and have a sense of belonging.

Project-“United and Different” summarizes ideas and activities where young people from two minority backgrounds roma and serb integrate more easily and effictively with the majority albanian youth in the city of Rahovec.

As per objectives, training course will present the platform of Enter! Recommendations adopted by the Council of Europe and will address problems and discuss solutions to existing obsticles concerning social inclusion among youth.

The training course will run from 9-10 of June in the offices of SH-L Kosova in Rahovec and
we are looking for young leaders,volunteers and passionate activists of roma,serb and albanian communities to send their CVs to Bejtullah Sharku via email; bejtullah.sharku@gmail.com

This initiative is organised by NGO “Iniciativa Pozitive” and funded by the Municipality of Rahovec.
Council of Europe approves the project!

Shkruani koment:

Ju lutem shkruani koment.
Ju lutem shkruani emrin tuaj.